Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0*4 maart, ZAAKEN VAN *f8f*

nis te geven, en hun tenens, te communiceeren Hoogstderzelver verlangen en verwagtivg dat dé voorfz. by het Genoodfchap beraamde fchikking ea byeenkomst geen voortgang nebbe; als meede dat tot voorkoming van alles, wac zelfs maar eenigen fchyn van iets , dat dezen of genen in her. oog mogt lopen, zou kunnen geven, de Leden van het zelve Genoodfchap zig van de openbaare vertoning van tekenen , die hen als zodanigen onderfcheiden , gedurende dezen en den volgenden dag oot* houden.

De Heeren van de Ridderfehap en Edelen hebben tot de voorfz. Refolutie, zoals dezelve is leggende, niet geconcurreerd,

De Heer van Wasfenaar Heer van Starrenburg, heeft zig met de voorfz. Refolutie geconformeert.

De Heeren Gedeputeerden der Steden Delft, Rotterdam, Brielle, Enchuyfen, Kdam en Medemblik, hebben tot de voorfz. Kefolutie, zo als dezelve is leggende, niet geconcurreerd.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Hoorn, hebben in de vorenftaande Refolutie.niet toegeftemd; maar zyn van gedagten geweest, dat zonder de minfte dankzegging , er ten dezen eene directe interdictie van de voorgenomene demarches behoorde plaats te grypen ; vooral vermits de naam van Heeren Gecommitteerde Raden tot dekking van de* zelve is misbruikt geworden.

. , XLV.

Sluiten