Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7o MA&RT. ZAAKEN VAN Wfc

XLVI. Refolutie van Run Edele Groot Mog.

op de voorziening der Militie, tot verfterking van 't Guarnifoen alhier van Logis en verdere behoeftens, en dezelve gelaten 't faveur van i2 Stuivers. In dato 9 Maan 1737-

II geleezen de Requeste van Jan Pieter Potfen, Lieurenant-Colonel van het Iweede Batiaillon van den Generaal-Major van Byland. houdende de reedenen van volftrekte noodzakelykheid , met een Verzoek tot ordre zonder uittlel, da ten allerfpoedisften in de nooden en behoefte., van hetzelve Vulk, den 4 dezer hier in 's Ha ge ingetrokken , werde voorzien, bieder in navolgende Requeste.

. Fiat Infertia.

Waarop gedelibereert zynde, is goedgevonden en verftaan, dat de Magiftraat van 'sGravenhage van vyepens Hun Edele Groot Mog. zal worden aangefchreeyen en gelast, om het voorfz. alhier ingekoo* men Tweede Battaillon van den Generaal-Major van Byland, en de verdere iugekomene Militie tot verfterking van 't Guarnifoen alhier, van het nodige Logis en de verdere behoeftens nog op heden ten fpoedi^ften te voorzien; met Qualificatie op Heeren •Gecommitteerde Raaden, om de executie van deeze Hun Edele Groot Mog. Refolutie, uit naam van Hoogstdezelven by den voorfz. Magiftraat door al■ le mogelyke gecaste middelen te bevorderen, en de intentie van Hun Edele Groot Mog. effect, te doen forteeren; als mede Hun Edele Groot Mog. te inforraeeren van hun verrigte in deeze; en voorts te indageeren aan wten het te imputeeren is, dat deeze voorziening niet eerder op een behoorlyke wyze is te werk settelt; wordende gemelde Heeren Gecommitteerde Raaden verder gequalificeert, om aan

Sluiten