Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o maart. ZAAKEN VAN

eenige oppofuie , nooit eenig voorneemen zelfs van oppofuie tegens U Edele Groot Mog. of eenige toeleg om ons in de Provintiaale zaaken te Immisceeren in ons gedrag heeft plaatsgehad; maar dat wy alleen onze onbetwistbare en nimmer vervreemde Rechten in het befchikken omtrent onze Stedelyke Regeering en Domeftjqae zaken uitgeoeffend en alzo gedaan hebben, het geen wy, volgens onzen Eed voor onze Burgers verplicht waaren, met al den ernst, met

al de welmeenendheid , die het gewigt der zaaken vordert , impioreeren, dat O Edele Groot Mog. hoogstderzelver voor ons zo nadeeligen Refolutie gelieven te veranderen in een gunltig Octrooy op het nieuw Stedelyk Rcgeerings-Reglement, door de Burgers en Ingezetenen alhier op den 6 January jongstleden beraamt en vastgedeld.

Hierdoor, Edel Groot Mog, Heeren! zal ■deze Stad en Burgery; hier door zullen wy allen uit onze ongelukkige ficuatie , waarin vry geheel buiten ons toedoen geraakt zyn , Volkomen gered en de billyke — de hevige bekommering, welke thans alle de Huisgezinnen van deze Stad zo zeer ontrust, fpoedig door U Edel Groot Mog. weggenomen worden.

In deze gegronde hoop zouden wy hier mede deze befluiten, indien niet de abufive infertien in verfcheide Couranten van ,den 10 Maart ons verpligtte V Edel Groot Mog. te verzekeren (lchoon wy ons niet kunnen voordellen, dat zulks op eene andere wyze aan U Edele Groot Mog. zoude bericht zyn:) dat wy , geinformeert zynde, dat de Subftitut Drosfard alhier U Edel Groot Mogende laatde Publicatie naar gewoonte ontfangen had, alle mogelyke Devoiren hebben aangewend , om dezelve op eene wettige wyze van hem te bekomen, ten einde dezelve naar

be-

Sluiten