Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g3 maart. ZAAKEN VA.N 1787.

de Heeren Gedeputeerden der Stad Goiïnchem ders 21 der voorleden maand ter Vergadering gedaan, de Heeren Gecommitteerde Raaden by dezen -te quahficeeren om ten fpoedigften eenige Heeren pit hun midden naar Heusden te Committeeren, om aldaar, in den naam van Hun Edele Groot Mog. by eene nadrukkelyke Publicatie al het voorgevallene op , en na den 6 January laatstleden nopens de MagillraatsBeftelling te vernietigen en buiten alle eirect te ttetlen, en alles aldaar weeder te brengen op den voet als het zelve is geweest voor den gem. 6 january; ontflaande de Ingezetenen aldaar van den gedaanen Eed op het nieuw Regeerings-Reglement, en voorts ordre Hellende dat de nieuwe Magiftraat niet verder fungeere ; en dat de oude Magiftraat proviuoneel hare vorige funttien hervatte.

XL1X. Declaratoir van D. B. van der Haer en P- Camper, aan de Staaten van Friesland, In dato 15 Maart 1787.

EDELE MOGENDE HEEREN !

Daar een der bedroefdfte waarheden, welke in de bereids afgewisfelde 'Volks. Regeeringen haare bevestiging vindt , dat een Republiek kaare Grondwetten nooit lange overleeft, even zeer, als de duidelyke letter der Procuratien van Volmachten ten Landsdage, omme geene fundamenteele Wetten te renverfeeren, en wel fpeciaal 't Reglement Reformatoir van den 21 December 1748 onkreukbaar natekomen en te onderhouden, ende alzo door een iegelyk te doen nakomen en onderhouden, als om ftryd van de Ondergeteekenden.ichyuen aftevordereo die middelen, welke zouden kunnen verftrekken, om zoda. nige afwvkingën te remódiëeren: zo hebben, dezelve ter voldane van i^ed en Plicht geöordeelt, a'an

Sluiten