Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90 maart. ZAAKEN VAN 1787.

daar het aankomt, niet alleen op het handhaven, manr zelfs op het herfbllen van de rust en 't vertrouwen , waar omtrent Hun hdele Groot Mogende, zelve reeds werkzaam geweest zyn, de hoogde attentie verdienen.

En dat zy Heeren Gecommitteerden op deze «ronden van gedagten waren geweest, dat Hun fcdele Groot Mog. zouden behooren te refolvee. ren , om 't Cuüsgie van de Vroedfchap der Stad Ronerdam te sugmenteeren tot het primitief-conftitiitioneele getal van veertig behoorlyk volgens de oude Privilegiën gequalificeerde psrionen , als mede om tot dat einde de zestien daar aan nu ontbreekende plaatfen te vervulleu by eene directe aandeliing van Hun Edsle Groot Mog. zei ven, met aanfchryving aan den Hoofd officier der gem. Stad, om de alzo tot mede Vroedfchappen aangedclde perfonen te begedigen en in functie te doen treden.

Waarop gedeiibereert, en Copie van het voorfz. gerapporteerde verzogt zynde , door de Heeren van de Ridderfehap en Edelen, om hetzelve in de Ordre nader te examineeren , en door de verdere Leden , om daarop te verdaan de intentie van de Heeren hunne Principaalen, is de finaaie Refolutie uitgeftek tot nadere deliberatie.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Rotterdam , hebben gedeclareerd, dat zy zö wel als de Heeren van de Ridderfehap en Edelen, mitsgaders de Heeren Gedeputeerden der Steden Delft, Hoorn en Enkhuyzen, in het befoigne over deze zaak gehouden van begrip waren geweest, dat aan Hun Edele Groot Mogende behoorde te worden geSdvifeerd, om het verzoek tot Augmenratie van de Vroedfchap tot ten getal van XL, Perfoonen, te wyzen van de hand, op Fundament

1, Dat dit verzoek niet gefchied door de Vroedfchap, die er alken, met uitfluiting van alls andere wie ze wezen

Sluiten