Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 maart. ZAAKEN VAN 1787.

Lil. Adres van Burgers en Ingezetenen van Amfttrdam, aan Hun Edele Grcot Mog. , raakende de zaak van Heusden, In dato 19 Maart 1787.

>

Geven met alle refpect te kennen de Ondergeteekenden, alle Burgers en Inwoners der Stad Amlterdam , en Jurisdictie van dien ,

Dat de Ondergeteekenden met zeer veel leedwezen van tyd tot tyd hebben vernomen, hoe dat het beste gedeelte der Magifttaats-Peribonen van Heusden, uitmakende de Meerderheid van dien , en de Weldenkende Burgery van dezelve, ten derkften en by aanhoudenbeid doleert, dat de Drosfaard haarer Stede, niet tegendaande daar toe herhaalde inftantien door haar zyn in het werk gefteld, tot hier toe niet heeft kunnen goedvinden , ingevolge de Refolutie van U Edele Groot Mog. van den 17 July 1665 , zyn Fixum Domiciliuin of vast verblyf binnen gemelde Stad te houden-, — en dat zy al verder zedert een geruiraen tyd zyn verdooken gebleven van het dengdelyk elfeéf. hunner alöude en wettige Rechten en Privilegiën, betrekkelyk de Kegeringsbedelling haarer Stad en Jaarlykfche Verandering van dien, welke nochihans by Refolutie van U Ed, Groot Mog* van Maart 1Ó70 aan haar ten allerduidelykden en op de onwraakbaalde wyze zyn toegekend.

Dat de gevolgen daar van zyn geweest, dat by U Edele Groot Mog. ten opzichte van het geen die Magiftraats-Perfoonen en brave Burgery hebben vermeend ter zaake voorfz. te kunnen en te nïb« gen verrigten , zodanige Refolurien genomen zyn, omtrend welke , sis van Publieke notorieteit zynde , de Ondergeteekenden ten dezen zich zullen onthouden om zich in her breede te elargeren.

Dat 'er intusfehen de Ondergeteekenden en alle brave Burgers, In- en Opgezetenen dezer Provincie

Sluiten