Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart. STAAT EN OORLOG. 1787. 95

cie ten hoogden aan gelegen legt, dat de voorgemelde regtmatige klagten van de Magiftraats-Perfcooen en Burgery van Heusden op de fpoedigfte én beste wyze uit den weg geruimd en aan derzelver biliyke inftantien eenmaal voldaan worde, waartoe de Ondergeteekenden volgends de Gronden der Unie zich in de onvermydelyke verpligting rekenen, zo veel in hun is, mede te moeten werkzaam zyn.

Redenen , waaromme de Ondergeteekenden zicht tot U Edele Groot Mog. by dezen addresleeren, met allen eerbied , doch tevens met al dien nadiuk,. die het hoog gewigt der Zaak vordert, verzoekende : „ dat U Edele Groot Mog. hoe eer zo „ heter, de Deliberatien, weiken in'ü Edele Gr. „ Mog. Vergadering , zo met betrekking tot de „ Inwooning van den Droslaard van Heusden binnen „ dezelve Stad, als de Regerirgs-Bedellicg en Jaar„ lykfche verandering der Magiftraat aldaar, bereids „langen tyd geleden, zyn begonnen, gelieven „ voort te zetten en ten einde te brengen, mitsga,, ders de Regeering en Burgery van Heusd-m, by „ derzelver atöude Rechten en Privilegiën en dien „ conform genomene Relblutien van U Edele Gr. „ Mog4 te maintineeren en het behoorlyk effect „ daar van te doen en te laateri genieten."

't Welk doende, enz.

LUI, Twee Requesten aan Hun Edel» Gr.

Mogende van W. Ris , c, f. te Hoorn , om voorziening in den toeftand aldaar; en een Request van G. Mattbaeus om voorziening tegen de hem aangezegde ontruiming der zelve Stad; nevens de Refolutien da&r op genomen. In dat'is ió , 17 en 20 Maart 1787.

Is geleezert de Requeste van Willem Ris Koopman, en Jan Breebaard Boekhandelaar, Burgers en

In-

Sluiten