Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart. STAAT EN OORLOG. 1787. ici

Maand, hierna geinfereert; is goedgevonden en verftaan by de gearrefteerde extenfie van voorleede Saturdag te perfifteeren.

Fiat Infertio,

De Heeren van de Ridderfehap en Edelen hebben geinhsreerd hun Aantekening op tie Refolutie van voorleden Saturdag gedaan, en daar by geperfifteerd.

De Heer van Watfenaar. Heer van Starren, burg beeft geperfifteerd by zyn Aanteke. ning op de Refolutie van voorleden Saturdag.

De Heeren Gedeputeerden der Steeden Delft, Rotterdam, Gorinchem, Brielle, Enckhuyzen, Edam en Medemblik, hebben geperfifteerd by hun Aantekening op de Refolutie van voorleden Saturdag.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Hoorn, verklaren in naam en op expresfe last van de Heeren hunne Principalen te inhsreren de reclame proteftatie en referve, in de Notulen van voorleden Zaturdag geinfereerd, en nogmaals op het ernftigfte en kragtigfte te protefteeren tegen ailes, wat boven, en ftrydig met de Refolutie op Vrydag wettiglyk en met hunne bewilliging genomen, is of zoude mogen worden gerefolveerd of ondernomen , fpeciaal mede daartegen, dat op hunne Misfive, op heden ter dezer Vergadering ingekomen , geen reguard is genomen, hoe zeer de inhoud van dien allezints voldoende is, om de Leden dezer Vergadering van het abufive van het met zo veel ophef voorgewend gevaar van 'sLands Arfenaal, Magazynen en Comptoiren te overtuigen, en dus de aanleidende •orzaak van de Refolutie van Zaturdag te G 3 does

Sluiten