Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart» STAAT EN OORLOG. 1787, 10%

fchen verzekeren, dat het hier thans in vollen rust is, en dat zulks reeds des avonds van den 15 deezer heeft plaats gehad, en dat hier geen het minfte gevaar te dugten is. Dan, Edele Groot Mog. Heeren! wy vin! , den ons ten uiterften bezwaard met de Refolutie van U Edele Groot Mog. van den 17deezer, waar by het ü Edele Groot Mog. heeft gelieven goed te vinden Heeren Gecommitteerde Raaden van dit Quartier te auct.orifeeren, om zig met de gefcnillen binnen deeze Stad te iinmisfeeren ,en zo dezelve tot effect, gebragt worden , willen wy wel betuigen niet te kunnen refponfabel zyn voor de gevolgen, die daar door voor Stad en burgery te dugten zyn. '

Wy begrypen dat de klagten aan U Edele Groot Mog. gedaan op het Herkfte zyn voorgedragen, en dat zulks in confufie en drifc is gefchied; en vermits door de abfentie van verfcheiden'e Heeren Scheepenen als mede een Minister van deeze Stad, dewelke zig na de Refidentieplaats van ,U Edele Groot. Mog. hebben begeeven, en waardoor de Juftitie geen voortgang kan hebben, zo zouden het na ons inzien noodzakelyk zyn dat daar in wierde voorzien , en d;t U Edele Groot Mog. ten dien einde een Commisfie uit den Hove geliefden te zenden, om met de Regeering deezer Stad de nodige rust te bewaaren en de Juftitie haar voortgang te doen erlangen, en dat de Refolutie van den 17 dezer ten einde Gecommitteerde Raden daartoe gequalificeert , mogt werden opgeheeven, ten minften gefurcheert.

Hun Edele Mog. de Heeren Gecommitteerde Raden fchynen by hun Misfive aan U Edele Groot Mog. geaddresfeert ^ bedugt te zyn voor derzelver Comptoiren, Arzenalen en verdere Bezittingen; dog wy kunnen en durven U Edele Groot Mog. verzekeren, G 4 dac

Sluiten