Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

üo maart. ZAAKEN VAN 1787*

fait, het welke aan het Vaandel was gepleegd, oi ten minden meer dan iemand in (laat zoude wezen , om deu daader van dat fait te kunnen ontdekken; vermits het hoogstwaarfcbynlyk was , dat de bewuste figuur niet op het Vaandel had gedaan, toen de voorn. Vaandrig daarmede des daags te voren op de Wacht was getrokken , en vervolgens de Heeren Leden van de Vergadering van Hun Edele Groot Mog. daar mede had gefaluëerd, alzo het zelve anderzints toen reeds zoude moeten zyn gezien geworden; en dat het zelve figuur ook niet op l)et Vaandel kon zyn gemaakt, gedurende den tyd dat het zelve Vaandel op de trom voor het geweer had gefegen, of in den beugel onder de Gaandery was geplaatst geweest; en mitsdien het gem. figuur op het Vaandel zoude moeten zyn gemaakt, gedurende dat het zelve Vaandel in de Officiers-Wagt was bewaard geworden , te weten, van het liaan der Taptoe af tot des anderen daags ochtends orntrend agt uuren; in welke Ofikiers-Wagt de Vaandrig van der Hoop toen, gedurende dat de Lieutenant de Hoofd-Ronde deed, een geruimen tyd alléén was geweest, terwyl integendeel de Lieutenant vau de Wagt zich dien nacht niet alléén in dezelve Wagt had bevonden, alzo de Vaandrig van der Hoop verzuimd had de DagRonde te doen.

Wy wierden toen al mede geïnformeerd, dat de voorn. Generaal-Major te meer gemeend had den Vaandrig vau der Hoop provifioneel by den Provoost , en wel buiten acces te moeten doen plaatzen, om dat hy Generaal-Major van begrip was, dat, even als by den Hove van Holland, insgelyks ook van wegen het Regiment, met alle mogelyke zorgvuldigheid naar den Dader van het fait, aan het Vaandel gepleegd, moest worden geinquireerd; en dat hoe zeer hst welgeru Hof

Sluiten