Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waart. STAAT EN OORLOG. 1787. 123

verders daaromtrent, zodanig te handelen als vermeenen zal te behoren. - Dat de Ondergeteekende, tot meerder verzekerheid, vervolgens door den Adjudant aan den fieere Secretaris van der Hoep heeft doen af vraagen , of dezelve gemeide zyn gezegde en verzoek aan een Hoof-Officier van het Regiment gedaan, wel fchriftelyk geliefde te doen overgeeven, waarop de Ondergeteekende in den Namiddag heeft ontfangen eene Misfive vaa voorn. Heere Secretaris van der Hoop, welke Misfive de Ondergeteekende, nevens dit Rüpport, de eer heeft aan U Edeie Mo?, te t%hïbeeren, verzoekende als nu met faoogstde■ ,zelve ordres nader te mogen worden vereerd.

(Was geteekent,)

'sFJage j. van kretschmar.

den 13 Maart 1787.

wel edele gestrenge HEEr!

Ik ben geinformeerd , dat deze morgen iemand van wegen Uw Edele Geftr. of van aen Krygsraad aan het huis van myn Neef den Vaandrig geweest is om hem te zien, en dat den zelve geantwoord zoude zyn , dat men hem niet zien konde.

Ik voorzie vervolgens dat Uw Ed. of de Krygsraad zig verpligt zal vinden, om huiszoeking naar riem te iatcn doen ,en misfchien wel met eclat.

En dewyl zyn Vrouw, zedert deze morsen dadelyk in arbeid zit, en diergelyke demarche dus voor h»ar de allernadeeligfte gevolgen zoude kunnen hebben, neem ik de vryheid Uw Edele Geftr. te verzoeken, om die ongelukkige Vrouw in dit tydftip, van zodanig evenement te willen bevryden, terwyl ik geen

zwa-

Sluiten