Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iSa .maart. ZAAKEN VAN 1787.

het nemen van zodanig een Refolütie, als waar toe de Advyzen van de Meerderheid van het voorfz, Befoigne ten' deren , en waar aan de Vroedfchap uit gemoedelyke overtuiging zig niet zoude kunnen gedragen, voor rekening en ter verantwoording vau die zouden kunnen goedvinden zich daar mede te conformeren.

Infteerende eindelyk de Vroedschap, by alle hare meeda Staats-Leden, en fommerende ieder van hun , zo uic overdenking van Eed en Plicht , als, uit hoofde van de bereidwilligheid , tot hier toé by deeze Stad betoond , in het dragen der Gemeene Lasten , om de wettige Regeeriug dezer Stad, by alle baare Rschten, Vryheeden en Privilegiën weirherig te maintineeren , en in alle die Rechten waar van de Vroedfchap , namens de Stad, in wettige Posfesfie is , als meede Lid van Staat te ftyven en te Herken.

LVIf. Dispenfutie ten behoeve van Cornelis , van Ainmelrooy, om met de Zusters Dogter van wylen zyne eerfte Vrouw te mogen trouwen. Toe°eftaan door Hun Edele Groot Mug," In dato 21 Maars 1787.

Ontfangen een Misfive van Prefident en Raaden gefchreeven in den Hage den 20fte dezer, houdende tot voldoening aan Hun Edele Gr. Mog. Appoinctement van den 28de der voorleden Maand derzelver Conüderatien en Advis , op de daar by terug gaande Reqüeste van Cornelis van Ammeirooy % Oud circa *8 Jaaren , en van Henrica van Ar kei, Oud circa 37Jaaren, beide wonende te Gorinchem,

zyn-

1

Sluiten