Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

134 maart. ZAAKEN VAN 1787.

tendeerende , om vaa U Edele Groot Mog, te obtineeren dispenfatie, tot het aangaan en voltrekken van hun voorgenomen Huwelyk.

Wy hebben dezelve Requeste gefield in banden van Burgemeesteren en Regeerders der Stad Gornichero, om zich op de Waarheid der pofitiven van de Requeste, en d» conditie van den Suppliant te iniormeeren , de Ouders van de Suppliante te hoeren, en ons te dienen van onderrichting en Confiderauen.

Gemelde Burgemeesteren en Regeerders hebben ons gere'icribeerd, dat de Ouders van de Suppliante de voorn. Henrka van Arkel, voor hen ontboden, gedeclareerd hadden, da? zy niet alleen volkomen toeftemdpn in het Huwelyk van haare Dochter met den Suppliant den gemelde C.van Ammelroy, maai dat zy uit hoofde van hunne naauwe betrekking, en in aanmerking van de faiertelyke gevolgen, welke , by verhindering in de voltrekking vau dit Huwelyk te duchten Honden , naar niets meer verlangden ;■ dan dat aan het "verzoek om dispenfatie kon worden voldaan; dac zy Burgemeesteren en Regeerders zich vervolgens" ook zoo veel mogelyk hadden doen hifortneeren op de waarheid der verdere pofitiven van deï Voorn. Requeste, en dat hun gebleeken was dat de eerdere Huisvrouw van den Suppliant, met uaame Hendrica de Jongh , overleeden in den Jaare 1765 eene Zuster is geweest van de Moeder der Suppliante, en dat 'er geen Kind, Kinderen of Kindskinderen uit het Huwelyk van den Suppliant met gemelde Hendrica de Jong zyn nagelaten: dat beide de Supplianten zyn van de Hervormde • Godsdienst ordentelyke Burgerlieden, en voor zo ver hnn Burgemeesteren eo Regeerders kennelyk was, ocbefprooken in derzelver gedrag; dat dezelve als zeer eenvoüdige Perfoonen, zekerlyk de Wetten en Placaaren, Welke oiacrend hec aangaap van Huwelykea

Sluiten