Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l$6. maart. SAAKEN VAN 1787*

van Salm op deeze Extraordinaris Staat gefield; dan waaromtrend in aanmerking moet komen, dat dit geheele Corps door een geprecipiteerd Befluit der Meerderheid ter Vergadering van Hun Hoog Mog, by Overfiemming en in weerwil van de herhaalde lnftan-

• tien van wegens U Edele Groot Mog., rot provifioneeie continuatie van dit Corps ter tyd toe, dat dé deliberatien over het al, dan niet aanhouden van een voet van Ligte Troupes by de Armee van den Staat in Vredenstyd, met onderling overleg der gezamentlyke Bondgenooren tot maturiteit zouden zyn gebragt, van Generaliteits wegegelicentieert en afgefchaft zynde geworden , zulks voor deeze Provincie meer, dan genoegzaame redenen opleevert, om die Post geheel af te wyzen , en wel met te meerder grond, nadien U 'Edele Groot Mog. zeedert goedgevonden hebbende, het voorfz. geheele Corps in Hoogstderzelver Provinciale dienst over te neemen . de gem. Officieren verzuimd hebben Van deeze voor hun zoogunftige gelegendheid

/ een nuttig gebruik te maaken.

In de Tweede plaats kan met geen ftilzwygen voorby gegaan, worden, dat hoe zeer de Raad van State by fpeciale Refolutie van Hun Hoog Mög. geaiithorifeert is geworden , om met de Officieren van de afgedankte Corpfen over den uitkoop hunner Penlioenen op een redelyke voet te conveniëren , het heilzaam oogmerk van die authorifatie weinig bevordert, zo niet .geheel Elufoïr werd gemaakt, door de meenigvuldige verloven, aan de gem. Officieren van tyd tot tyd verleend werdende; waar door aan dezelve een gereede weg gebaand word, om hunne Penlioenen buiten 'sLands te verteeren: — konnende hier van ten bewys ve'rftrekken , dat, volgens een fpecifique Lyst, ter financie opgemaakt, onder een aantal van vyf-en-zeyetitig gepeDfioneerde

Ok

Sluiten