Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|6o maart. ZAAKEN VAN 1787.'

hoe eerder zo beter eene behoörlyke liquida' tie van de Gelden op de Twede en Derde Extraordinaire Staat van Oorlog van den jaare 1785 geformeert, en de gedane uitfchotten door de refpeétive Provintien onderling veref. fend werden; maar dat ook vooral en voornamentlyk , by het uitbrengen van her zelve Confent ter Generaliteit, van wegens U Ed. Groot Mog, met de meeste kragt en nadruk gedeclareerd en gedeuuniceert werde, dat Hoogstdezelve in het onverhoopte geval, dat de andere Bonigenooten , vergeetende de Pligten, by het Verbond der Ünie aan de Leden opgelegt, zig zoo verre zouden laten vervoeren , van de Last der voldoening aan de Hoofdobjecten der meergemelde Extraordinaris Staat van hunne fchouderen af te fchuiven, Hun Edele Groot Mog. zig van hunne zyde niet langer zuilen kunnen weerhouden van zodanige gepaste Maarregulen daar te ff ellen, als, in dat geval, onvermydelyk zyn zullen, om dit vprhsen zoo heilryk en vrugtbaar , dan thans van de priniitive inrigting geheel afgeweeken Verbond niet verder tot een grievend bezwaar en eene onverdraaglyke last voor Hoogstderzelver Provincie te doen ftrekken.

Betreffende wyders de continuatie van de Ordinaris Staat van Oorlog op den voet van het vonge jaar , waarop by de Misfive van den Raad van State, ten geleide van dezen Extraordinaris Staat,'word geürgeert, konnen de Gecommitteerde Raaden niet afzynte meiden, dat, daar de Confeuten van deze Provincie in de fuccesfive Ordinaris Staten van Oorlog al zedert een geruimen tyd telkens gepaart zyn geworden met de enftiglte repraefentatién over de verregaande traagheid en fchreeuwende agterheid der andere bondgenoten in het ftuk der Contributien tot de zoo nodige inltandhouding van 's Laads Zeemagt,

die

Sluiten