Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174 maart. ZAAKEN VAN 1787..

het Collegie van de Magiftraat, daar aan SchepeneH Calthans zekerlyk niet na den Jaare 1533) nooit beftellinge over eenige Staats of Stads Regeering. zaken heeft gecompeteerd , jaa daar het tegenwoordig Collegie van Scheepenen, als zynde op eene onwettige wyze verkozen, nimmer door verre de Meerderheid der Regeering is erkent, maar integendeel tegen de exi« ftentie van het zelve geprotefteerd, gelyk de Notulen van U Edele Groot , Mog. uitwyzen, en daar dit Collegie nog daarboven door derzelver gemaakte adresfen en voordragten van zaken, kenbaar heeft gemaakt, welke gedagten men van deszelfs Neutraliteit en bevoegtheid moet vormen.

Dat bet dus ten klaarften blykt, dat door zulk een Collegie op dien voet binnen de Stad Hoorn te vestigen , aan de Regeering van West-Vrieslands Hoofdftad de uiterfte laefie zoude worden aangedaan.

Dat al verder de Heeren Gecom. mitteerde Raden ofte eenige Leden van dien prstenfelyk te Alkmaar Vergadert, daar de plaats tot dat einde gedeftineerd, binnen de Stad Hoorn gevonden word, hebben kunnen goedvinden zonder eenige de minfte kennis geving, Burgemeesteren aan te fcbryven, dat in Guarnifoen na Hoorn zouden worden gedetacheerd vier Compagnien Cavallery en een Bataillon Infantery.

Zaken waarlyk voor de Regeering van eene Stem in Staat hebbende Stad ten uiterfte graveerende , en ftrydig tegen de gevestigde Conftitutie dezer Lande.

Dat

Sluiten