Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

178 maart. ZAAKEN VAN 1787.

Volk toekomt, zouden behooren te worden gearrefleert, mitsgaders aan welke billyke bepalingen , die alle twyffeling en regtmatige argwaan affnyden kunnen, dit een en ander onderhevig gemaakt zoude kunnen worden. ' . '

]s goedgevonden en verftaan dat ten einde voorlz , en conform het gemelde Lid derzelve Propofitie , waarmeede Hun Edele Groot Mog. zig by deeze eonformeeren , op heeden en agt dagen den 5° dezer maand zal worden geprocedeert tot het benoemen eener Commisfie van eenige Leden van de Regeering dezer Provincie.

De Heeren van de Ridderfehap en Edelen , hebben tot de voorfz. Refolutie zo als die is leggende, niet geconcurreerd , maar hebben gedeclareerd , .dat zy geëxamineerd hebbende, het tweede Lid van de Propoli de van de Heeren Ciedeputeerden der Stad Haarlem , op den 30 January laatstleeden ter Vergadering van Hun Edele Groot Mog. gedaan, deszelfs inhoud geconfidereert hebben als een object, van het uiterfte aanbelang, en 't welk voor de Wettige en vastgeftelde Conftitutie, welkers bewaaring met duuren Eede by alle Leden der Regeering bezwooren is, van zeer vooruitziende gevolgen zoude kunnen worden, en tot welkers onderzoek en behandeïing, zy vervolgens vermeenen, niet anders dan met fchroom en eene-byzondere voorzichtigheid te kunnen worden overgegaan; dan dat zy teffens in agting genoomen hebbende, dat reeds verfcheide Leden zig hebben geneigd betoond, tot het decerneeren van de daarby geproponeerde Commisfie, mede wel geneegen zyn om daar toe in zo verre te coneurreeren, ten einde te helpen onderzoeken, of, en in hoe verre , zonder prejudicie of derogatie van eenige Privilegiën en* loffelyke Coftumen der refpeCtive Steeden, Coüegien of hoogere en mindere Perfoonen en behoudens

Sluiten