Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8a maart. ZAAKEN VAN 1787.

onder Hun Edele Groot Mog- guarantie zyn geconverteert; op de Aétien van de Oost-Indifche Compagnie één en één halve Hondeiftenpenning , in diervoegen dat over de Jaren, waar in geen hoger uitdeeling als vau twaalf-en-een-half percent zal worden gedaan, de waarde van ieder Actie, in plaats van op Vier-Honderd Guldens, niet hoger als op Drie-Honderd Guldens geftelt, en dat, by vermeerdering of vermindering der dividenten, voor ieder percent hoger of lager uitdeeling , de waarde van ieder Actie met twaalf-en-een half percent zal worden vermeerdert of vermindert , zulks dat by een uitdeeling van Vyftien percent de waarde op DrieHondert-een-en-Dertig en een Vierde Guldens, en. by een uitdeeling van tien pereent op Twee-Hon. dert-Acht-en-Zestig en Drie-Vierde Guldens gereekent zal worden; op de Actiën van de West-Indi» fche Compagnie één Honderite Penning, indien daar van in het lopend Jaar een uitdeeling word gedaan en anders niet; en op de Lyfrenten, mitsgaders op de Ampten en Bedieningen Twee Honderfte Penningen; wordende de Termynen van Betaalingen geregn» leert op den isJulyen 1 September aanftaande, en is tot den ophef van de voorfz. Extraordinaris Middelen gearrefteert een Placaat.

En is laatftelyk nog goedgevonden en verftaan, dat door de Heeren van de Ridderfehap en verdere Hun Edele Groot Mog. Gecommitteerden tot de zaaken van de Financiën , met de Heeren Gecommitteerde Raaden in de beide Quartieren zal worden overlegt, op hoedanige meest bekwaame wyze, en ten minfte bezwaaren, het verder benodigde zal kun. nen werden gevonden, en de Vergadering daar op gediend van derzelver Conilderatien en Advis.

Lxar.

Sluiten