Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart. STAAT EN OORLOG. 1787. 183

LXHL Misfive van Gecommitteerde Raden over hun verrigte uit kragt van Hun Edele Groot Mog Refolutie van 14 dezer , nopens een Commisfie naar Heusden, met een Verbaal van verrigte en wedervaren hunner Commisfarisfen. Ingekomen by Hun Edele Groot Mog. In dato 04 Maart 1787.

Ontfangen een Misfive van de Heeren Gecommitteerde Kaden, gefchreven in den Hage op heden , waar by ter kennis van Hun Edele Groot Mogende brengen, uit kragte van Hoogstderzelver Refolutie van den 14 dezer, naar Heusden te hebben gecommitteerd de Heeren Clotterbooke en Bogaert, hunne Medebroederen, geadfifteerd met den Advocaat Chanfieury, als Secretaris; als mede te hebben gearrelteerct een Publicatie , copieiyk daar nevens, zynde verder daar by overgelegd het Verbaal van gemelde Heren , hunne Commisfarisfen, inhoudende derzelver verrigtingen en wedervaren; alles breder hier na geïnfereerd.

Fiat Infertio.

Waarop gedelibereerd zynde , is Copie van de voorfz. Misfive en Bylagen verzogt door de Heeren van de Ridderfehap en Edelen, om dezelve in de Ordre nader te examineren, en door de Heren Gedeputeerden der Steden Delft, Rotterdam, Go» rinchem , Brielle, Hoorn, Enchuizen , Edam en Medemblik, om daar op te verftaan de intentie van de Heren hunne Principalen; terwyl de Heren Gedeputeerden der Steden Dordrecht, Haarlem, Ley. den, Amfterdam, Gouda, Schiedam, Schoonhoven , Alkmaar, Monnickendam en Purmerende van M 4 Ad-

Sluiten