Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart. STAAT EN OORLOG. 1787. 197

en last ten dezen opzigte aan hun billyk verzoek en begeerte niet kunnen voldoen, maar Ons moeten vergenoegen met hun aU leenlyk aan te raden, om by alle gewoonelyke en voorkomende gelegentheden alle de Leden der nu in hunne functien herftelde Magifiraat volgens oude gewoonte te doen convoceeren, en in gevalle van non-comparitie van zoo veele Leden , als met hun de meerderheid der Magiftraat konden uitmaken, of dat zy vermeenden gegronde redenen te hebben om zulks te verwagten, zy zig deswegens aan Hun Edele Groot Mog. om de nodige voorzieninge konden adresferen.

De twede bedenking en daaruit voortfpruitende vraage beftond hierin, of ook de by U Edele Mog. Publicatie gementioneerde vernietiging, buiten effect ftelling en hcrftelling van het geen op en na den 6 January laastleden is voorgevallen, mede betrekking had tot alle zodanige attens fcabinaal en van Juftitie, als by de nu vernietigde Regeering of Scheepensbank waren gepasfeerd of gepleegt.

Wy kunnen niet ontveinzen, dat Wy deze bedenking al mede gevonden hebben van hec grootfte belang te zyn voor de Ingezeetenen van de Stad en Lande van Heusden, welker goed recht, 't welk zy mogelyk in de goede trouwe zoo uit hoofde van Vonnisfen, andere dispofitien of actens fcabinaal van transporten, als anders geduurende dien tyd van den 6 January laastleden tot dato van het doen der meergem. U Edele Mog. Publicatie vermeenen te hebben geacquireert ( gelyk Ons geïnformeert is, dat zodanige gevallen in der daad hebben plaats gehad) door zodanige dubieteit in de waagfchaal fchynt geftelt.

Dan hoe zeer Wy dit hebben gepenetreert, hebben Wy Ons egter, aangezien de bepaling Onzer last en den inhoud van Hun Edele Gr. Mog. meergem. Refolutie, waarby alleenlyk N 3 men-

Sluiten