Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aio maart. ZAAKEN VAN

1787.

LX VII. Refolutie op de re fcriptie van Zeeland op eene Misfive en Refolutie van Hun E elt G*oot Mog , concerneerende het Plan lot verbetettng d«T directie by de Oost" Indijche Compagnie. In dato jo Maart 1787.

De Heeren van Berckel en vanJVyn. Penfionarisfen der Steden Amfterdam en Gouda reipcCtivel^k, en ten dezen vervangende de Heeren de Gyfelaart Nederburg en Ryfer, Pecfionarisfen en Secretaris der Steeden Dordrecht, Rotterdam en Alkmaar , refpettive met den Kaad-Fenfionaris als by Hun Edele Groot Mog. Refolutie van den 4 juny 1783 tot de zaken van de Opst-lndifche Compagnie dezer Landen gecommitteerd; ingevolge en ter voldoeninge aan Hun Edele Groot Mógende Kefulutie Commisforiaal van den a Maart dezes Jaars, geëxamineerd hebbende de Misfive van de heeren Staten van Zeeland, gefchreeven te Middelburg den 15 der voorleede maand , tot refcriptie op Hun Edele Groot Mog. Misfive van den 1 December laatstleden, concerneerende het Plan tot verbetering van de direQie by de Üost-Iudifche Compagnie, den 17 February 1786 ter Generaliteit gearrefteerd ; mitsgaders op eere daarnevens gevoegde Refolutie van Hun Edele Groot Mog. van den gem. 1 December, alles by de Notulen van den 1 December en 2 Maart voorn, breeder vermeld ; hebben ter Vergadering ger pporteerd.

Dat Hun Edele Groot Mog , by de voorfz. Refolutie en Misfive van den 1 December laatstleeden, aan de Heeren Staaten van Zeeland bree voerig hebbende gecommuniceerd Hoogstderzelver cooiideratien op de bezwaren die Hun lidele Mog. ,by eene voorige Misfive van den 8 Mey van het voorleeden Jaar, hadden vermeend gelegen te zyn in de introductie van het voorfz. by Hun Hoog Mog. gear-

re«

Sluiten