Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart. STAAT EN OORLOG?, 1787. 215

in vergelyking met het berigt van de Princi. palen van hun Heeren Gedeputeerden rencontreeren, zullen worden gefubj cteerd aan het meede - oordeel, Rapport en Preadvies van bun , welke daar in zelve zo merke yk zyn geïmeresfeerd.

JJat eindelyk zy Heeren Gedeputeerden moeten declareeren , dat de voordragt door den Heer Burgemeester Jager, ter Vergadering van Hun Edele Groot Mog., ten aanzien van het gebeurde binnen de|Stad Hoorn gedaan, (voor zo veel hun bekend isj der waarheid conform is geweest; en dar inteegendeel h< t voorgeven hy dezelve Misfive van welgemelde Heeren Gecommitteerde RadeD gedaan, alsof zy Heeren Gedeputeerden zouden zyn geauthorifeerd geworden , om van Hun Edele Groot Mog. te imploreeren eene generaale Amnestie voor die geenen, welke zig, ter geleegendheid van dat gebeurde , zouden mogen hebben vergreepen, volftrekt is onwaaragtig, terwyl zy Heeren Gedeputeerden ook daar uit vertrouwen manifest te zyn, dat althans het Berigt van de Heeren hunne Principalen nimmer aan de beöordeeling van welgemelde Heeren Gecommitteerde Raden had behooren te zyn gedemandeerd.

edele groot mogende heeren !

Daar het Uw Edele Groot Mog. heeft goedgedacht by Hoogstderzelver Refolutie van den 17 Maart laastleden derzelver Gecommitteerde Raaden in West-Vriesland en den Noorder-Quartiere te qualificeren, om de Concert met den Magiftraat der Stad Hoorn , zodanige efficacieufe middelen tot herftel en confervatie d?r rust in het werk te ftellen , als de gefteldheid en conftitutie O 4 van

Sluiten