Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2i8 maart, ZAAKEN VAN 1787.

Ede'e Groot Mog.; welke exhortatien ook eindelyk ten gevolge hebben gehad, dat dezelve door den PraefiJent - Burgemeetter by Misfive wiedden geïnformeerd,dat de Militie, na vertoninge van behoorlyke Patenten, binnen dezelve Stad zoude worden ontvangen ; ja dat men zelfs , zoo veel mogelyk was , de nodige inkwartieringe of huisvesting zoude trachten te bezorgen: gelyk ook vervolgens , zonder eenigen verdere tegenItand, twee Compagnien Cavallerie van bet Regiment van den Prince van Hesjen-Philips* dal. een Bataillon Infanterie van den Gene» raal-Major Dundas, benevens tién Man Artilleristen met een Bombardier op laatstleden Vrydag aldaar zyn ingetrokken.

Dit gedrag van de Meerderheid der Vroedfchap deed ons hopen en vertrouwen , dat rrieh eindelyk zoude hebben afgezien van alle verdere directe of indirecte middelen , om een Staatsbefluit, het welk reeds aanvankeiyk is ter executie gelegd, en in allen opzichten het meest gefchikt is tot herftel van de rust en goede order binnen dezelve Stad, ja zelfs iD het geheel Quartier, alsjiog door U Edele Groot Mog» te doen herroepen en vernietigen.

Maar, Edele Groot Mog. Heeren, in deze gegronde verwachting vinden Wy Ons op nieuws te leur gefield, dewyl de gem. Meerderheid (na dat alvorens op laatstleden Vrydag door de Gedeputeerden derzelver Stad ter Vergadering van U Edele Groot Mcg, wederom vruchteloze inftantien waren gedaan tot intrekking van de voorfz. Refolutie^ by gedrukte Circulaire Misfives op naam van Burgemeesteren en Regeerders afgevaardigd, zig aan de Leden van Staat heeft geaddresfeerl, ten einde die facheiife Refolutie (zoo als zy zig gelieven uit te drukken) in zoo verre zoude worden gealtereerd, dat dezelve

Stad

Sluiten