Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s20 maart. ZAAKEN VAN 1787.

en natuur der bewegingen . welke in dezelve Stad zyn ontdaan , als nopens derzelver waare fource, terwyl anderlints geene gepaste en efficacieufe middelen zouden kunnen worden beraamd om de rust en goede order op een gepaste voet te herftelien.

Wy hebben ook uit dien hoofde raadzaam en nodig geoordeeld, om acht Perfonen, welken volgens de aan Ons gefuppediteerde informatien ten hoogden fufpeét zyn van de vcornaamde Auéteuren en Aanftokers van die verderfelyken Commotien te zyn geweest, by provifie in een politicque bewaring te doen nemen. ,

En zonder Ons voor als nog eenigzints in te laten met betrekking, tot de byzondere faiten en omftandigheden, die by fuccesfive Adresfen zyn voorgedragen, kunnen Wy echter Uw Edele Groot Mog. in het algemeen verzekeren , dat Ons zoo uit de erkentenis van eenige der in bewaring genomen Perfonen , als uit diverfe verklaringen van geloofwaardige Getuigen ten vollen is gebleken, dat de turaultueufe bewegingen en het Oproer aldaar voorgevallen , geenzints by die Adresfen zoo zeer zyn vergroot, noch met zo veel onwaarheden zyn bezwalkt , als by de Misfive van de Meerderheid der Vroedfchap aan U Edele Groot Mog. is te kennen gegeven: maar dat in de daad de Stad Hoorn zich in die ongelukkige fituatie heeft bevonden : dat het graauw is meester geweest, en de wettige Regeering tot onregelmatige Happen heeft genoodzaakt. Dit is zelfs zo zeker , dat Wy met volkomen gerustheid durven adfirmeeren, dat by aldien de OudBurgemeester Jager by zyn mondeling Rap« port ter Vergadering van Uw Edele Groot Mog. uitgebragt, zulks mocht hebben ontveinst , hy geenfints de waarheid heeft hulde gedaan.

Ja

Sluiten