Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

smart. STAAT EN OORLOG. 1787. 33$

Eindelyk, Edele Groot Mog. Heeren, zy liet Ons gepermitteert te retnarqueeren, dat voor zo verre door de Gedeputeerden der Stad Hoorn in dé daad eenige inftantien zouden mogen worden gedaan, tot het verlenen van Amnestie, zulke en diergelyke conduites van de Meerderheid der Vroedfchap van de voorfz. Stad , als fpruitende uit eene beduchtheid en niet ongegronde verwachting,;dat de Aanftokers, ja zelfs de eerfte Aanvoerders van het geweldadig Oproer by de Juftitie hunne coudigne ftraffe zullen erlangen , door ods geconfidereert worden, ftrydig te zyn met het heil van deu Lande , en met de waarachtige intentie van Uw Edele Groot Mogende.

W y zullen hiermede deeze Misfive beduiten, terwyl net Ons ter zyner (yd aan geen gelegerdheid zal ontbreken, om l w Edele Groot Mog. nader opening te geven , van Zaken en omftandigheden, waardoor de waare redenen en motiven van het zonderling gedrag der Meerderheid van de Vroedfchap, of ten minften van sommige Leden van dat Collegie, in een helder daglicht zuilen worden gefteld, en Wy vergenoegen Ons met voor het te?enwoordige alleenlyk twee Co. pie-Verklari' gen van divtrfe Getuigen , die omtrent het voorgevallene tot eenige ophel» deringe zullen kunnen ftrekken, hier nevens te brengen onder het oog van Uw Edele Gr. Mogende.

Wy durven Ons Voor her overige daar op gerustelyk te verlaten, drt Uw Edele Groot Mog. volkomen zuUYn zyn aeperfuadeerd „ dat Wy zo zeer als de Vroedfchap der Stad Hoorn afkerig zyn" van alle Onderdrukking der Ingezetenen door den Militairen Arm, of door middel van gedelegeerde Rechters; maar dat Wy integendeel geen ander oogmerk vvv,r?ben' dau °vereenkomftig de gedeciareerXXXVh. deel. p de

Sluiten