Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart* STAAT EN OORLOG. 1787.24*

lykheid involveerd, dat de Prsefident Burgemeester uitdrukkelyk zoude hebben beloofd oi' fano fenfit zoude hebben kunnen beloven, niet te zullen gedogen , dat 'er tegens de door ons nimmer erkende tekenen van het voorfz. Genootfchap op eenigerley wyze zoude worden geattenteerd.

Vervolgens zullen wy de Vryheid moeten nemen, Edele lir >ot Mog. Heeren, U Edele Groot Mog, (e inf'ormeeren , dat meergem.

ivnegi or tsoae van net voonz. uenoodlchap,

aoor zyne aaar op verder gevolgde verre, gaande infolentien en brutaliteiten , de Principaale , zo niet de eenige Caufa movens is geweest, van de als toen, in den namiddag en des avonds van tyd tot tyd befpeurde Zamenrotdng , weike veroorzaakte , dat de twee op Brandwacht liegende Bnrger Oompagnien wierden geordonneerd in de Wapenen te komen, en Burgemeesteren by mon. de van den Secretaris Ca'bafius , lieten afkondigen het verbod tegens het dragen van zwarte Gocardes gtarrelr.eerd.

Voor het overige is het eene waarheid, Edele Groot Mog Heeren , die wy geenszins willen ontkennen , dat 'er aan het huis van den Buigemeester van Foreest, en by zommige particuiitren, op den laaten avond, eenige weinige Glasruiten , 't zy dan door ingooijen , inflaat. of krenge.j zyn gebroken en aan drukken geraakt, waar op de Regeering befloot de Compagnie, waar van een Rot de Hoofdwagt betrok, in de Wapenen te doen komen , waar door de veiligheid , zo door Patroulléeren als anderszins , herfteld is, zo dat-des nagts ren ra uuren alles weder volkomen in rust en ftilte was.

Het welk üingsdag oen 13, den gantfchen dag alzo heefr gecontinueerd.

Ende hier mede aldus g, naderd zvnde tot Woensdag den 14, zo heelt het zich als toen, XXXVII. ïiLEL. Q met

Sluiten