Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart. STAAT EN OORLOG. 1787. 245

zeekerlyk beeter aan Eed en Pligt zoude hebben voldaan, door zich met gratie te on. derwerpen aan de heilzaame maatregulen , ten algemeene nutte, door ons, omtrent anderzins op zich zelve indifferente zaaken, be. raamd en genoomen : en dat het tegens de waarheid aandruischt, dat de fungeerende Hoofd-Officier hem op eene indiscreete wyze bejeegend of dezelve nog wy aan hem de Stad ontzegd zouden hebben; dat dezelve Hoofd Officier hem integendeel, tot voorkominge van en om zich niet geëxponeerd te zien aan infultes, het dragen eener Cocarde heeft afgeraden , met byvoeginge flechts, dat hy anders beeter zoude doen de Stad te verlaaten , gelyk hy zeide voorneemens te zyn s'anderendaags tog te zullen doen; terwyl hy naderhand den Regeerenden Burgemeester van Straalen pasfeerende , by het groeten, aan denzelven wel degelyk vertoonde , dat hy de Cocarde nog op den hoed was hebbende: zoo dat'er ten deezen geene aanzegginge nog ordre van Burgemeesteren, om onze Stad te ontruimen, exteerende nog in rerum natura zynde , dezelve gevolglyk ook niet kan worden ingetrokken en buiten effect, gefteld, nog ten dien einde, onder reverentie geenige hoe ook genaamde voorzieninge van U Edele Groot Mog. kan te pasfe koomen. Gelyk wy ons meede dog tot ons innig verdriet en hartelyk leedweezen , te vergeefse!) geflatteerd hebben , dat op de voorfz. beide eerstgemelde Requesten nimmer zouden hebben kunnen volgen nog genoomen worden zoodanige fterke Refolutien, als waar van wy de kommer volle en fchrikbaarende effecten reeds dadelyk binnen onze Stad, tot onzer aller bittere zieis-fmerte, daar gefteld en werkftellig gemaakt zien: terwyl wy daar tegens verklaaren op de allerfterkfte wyze te protefteeren, niet alleen tot confervatie van Q 3 on-

Sluiten