Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

848 maart. ZAAKEN VAN i7s7.

hunne brave Medeburgers , mitsgaders bv verfcbeidene Leden van een Kxercitie-Genoodfchap, bet welk nog zoo onlangs met de fpeciale Protectie van U Edele Groot Mog. is beguufligd geworden. 8 De Supplianten, benevens hunne Committenten, zouden intusfchen hier mede de gewichtige deliberatien van ü Edele Gr. Mog met behoeven te interrumpecren, indien zy zich mochten verlaten op de activiteit van de Cnmmeele Juftitie binnen hunne Stad, en daar van konden verwachten die gerustftelling voor de veiligheid van hunne Perfonen en Bezittingen , waar op zy in de betrekking van getrouwe Burgers en lngezete. nen, in een vry en welbefluurd Gemenebest,

hebben! * Z°° êegr0"de

Dan zy vinden zich tot hunne grievende fmerte genoodperst, cm rondborftig te verklaren, dat zy van dien kant geene genoegzame zekerheid konnen te gemoete zien en dar zonder de krachtdadige voorziening van U Edele Groot Mog., niets anders te wachten is, dan dat het reeds uitgebarlten üProe? za bly ven voortduren en aanwakkeren ii zelfs de volffrekce ruïne van hun"San.

Een te weeg brengen, waar van de fchrikverwekkende geruchten zich reeds verfprei S..°Pr " zm'le 00^Uk, waar in zy O Edele Groot Mog. adiöeren, en de Supplianten, me z,g tot dat einde , met agtèfia ff£ van alles wat hun dierbaar is , grWairdf hebben begeven, met zulke aandcen7nge„ en ontroeringen vervullen • dat zy zig lah;* ftaat vinden, om op eene gepaste wyze 2 tedrukken, wat zy thans in hunne harten eevoelen. oc

Het is intusfchen verre van de Supplianten dat zy het Collegie van Schepenen op een":

ger.

Sluiten