Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aj2 maart. ZAAKEN VAN 1787,

oproerig gemeen en derzelven verfoeijelyke raadgeévers aanmoedigen, om verder voort te gaan, en op het voorbeeld van andere plaatfen vooral aan de Leden van een gelegalifeerd Genoodfchap , van welker Vaderlandfche fentimenten zy een afkeer hebben , hunnen bozen wraaklust bet te vieren.

Daar van hebben drie Leden van het gemelde Genootfchap, mitsgaders deszelfs Knecht of Bode reeds op den 10 Maart fmertelyke ondervinding gehad , wanneer dezelven opentlyk op 's Heeren Straaten door drie bekende perfonen op eene verregaande wyze zyn geicfulteerd, zodanig, dac zich tegens eene grooie overmacht niet konnende verzetten , geneodzaakt zyn geweest zich door de vlucht uit handen van hunne vervolgers te redden.

üecze en andere geweldadigheden , waar van aan V Edele Groot Mog, uit de hier nevens gevoegde verklaringen ten overvloede kan blyken , zyn wel door de beledigde Leden van het Genoodfchap ter kennis van den fungeerenden Hoofd - Officier gebracht, met een ernftig en gepast verzoek om protectie, en goede Juftitie. Maar, Edele

Groot Mog Heeren, wel verre, dat daar op een rigoureus onderzoek zoude zyn gevolgt, zo zyn tot op dit oogenblik die billyke klachten van geen het minde effect geweest, en de Supplianten benevens hunne Committenten blyven geftadig bloot gefteld aan de quaadaartigheid en woede van hunne gedeclareerde Vyanden; — ja zelfs, Edele Groot Mogende Heeren , wanneer de Directeuren van dat zogenaamde Exercitie-Gezelfchap zich ter kamer van Burgemeesteren hebben vervoegd en verzocht, dat geene zwarte Cocardes zouden mogen worden gedragen , welke niettemin de erkende en geoorloofde tekenen zyn vaneen Genoodfchap, het welk

U

Sluiten