Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

854 maart. ZAAKEN VAN 1787,

Mog. is gebragt, het doorzigtig oog van Hoogst .ezelven niet zal kunnen echappeeren uit welken bron de thans zo hooggaande oproerige bewegingen zyn voortgefprbien.

In dit ogenblik moeten du* , zonder tydverzuim , door de meest gepaste middelen alle verdere onheilen van de hoofden van zoo veele brave Burgers worden afgekeert, en aan eene onzydige en naauwkeurige adrniniftratie vau de juftitie de vrye en onverhinderde loop worden gegeven.

Ha js verre van de Supplianten en hunne Committenten , om eenigGuts te willen paal of perk (tellen aan de wyze, cordate en heil» zame maatregulen, welke zy van U Edele Gr. Mog. te gemoete zien, Zy verzoeken alleenlyk , dat Hoogstdezelven gelieven te overwegen , dat de nood dringende is, dat elk braaf Burger ieder ogenblik gevaar loopt om aan de woede van een tomeloos graauw te worden opgeofferd , en zy moeten daar tot hun leëdweaen byvoegen, dat verre het grootfte gedeelte van de Vroedfchappen hunner Srad in denkenswyze van de Supplianten en van hunne Cotnmi-tenten verfchild, het Vadtrlandsch Exercitie.Genoodfchap met een ongunftig oog befchouwd, en dat zuIks ook op «iie maatregulen , welke anderzints toe voorkominge van verdere rampen zouien kunnen wo den beraamd, wellicht van eene nadeelige invloed zoude konnen zyn.

Üe supplianten bedoelen geenfin s om door deze rondborftige verklaring, weike gegrond is op de ondervinding, en op die gebeurtenisfen, waar van zy de vryheid hebben gebruikt eén flaauwe fchets te geven , eenige van hunne Kegemen te beledigen, maar zo het hun niet geoorloofd is voor de gevoelens hunner harten in dit tydftip uitteko nen dan, Edele Groot Mog Heerenl is het iot van bun en hunne brave Medeburgers in de

daad

Sluiten