Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart. STAAT EN OORLOG. 1787 265

onder het oog van U Edele Groot Mog. te brengen, ootmoedig en eerbiedig van U Ed. Groot Mog affmeekende, den ake'igen toeftand, waar in de brave Burgers van Hoorn zig bevinden, door zoodanige efficacieufe middelen provifioneel te mitigeeren , als Ü Edele Groot Mog. naar Hoogstderzelver wysheid tot confervatie van de Burgerlyke veiligheid zullen nodig oordelen, en dat de Refolutie, door U Edele Groot Mog ten dien einde te nemen, mag worden uitgegeven zonder reiümtie.

(Onder ftond)

't Welk doende, &£.

(Was getekend)

willem ris. JAN brêebaart.

Aan de Edele Groot Mogende, Heeren Staaten van Hólland en Westvriesland.

Geeft met fchuldigen Eerbied te kennen Gu* altherus Matthaus, Bailluw en Schout van de Stede Schagen en Schager-Cogge', mitsgaders Notaris en Procureur te Hoorn

Dat hy Suppliant op den 12 Maart 1^87 tot zyn fmerte en innig leedwezen heeft moeten ondervinden, dat hy geheel onkundig zynde van de akelige omftandigheden , waar in de gem. Stad Hoorn zig bevond , ( als zynde eenigen tyd uit voorn. Stad geweest) op het Stadhuis aldaar in zyne qualiteit als Procureur paroisfeerende, door de Dienaars der Juftitie, in prtefentie van diverfe perfonen, op eene zeer indiscrete manier is aaegefproken, om op R- 5 or-

Sluiten