Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2Si april, ZAAKEN VAN 1787.

met de Meerderheid van flechts ééce Stem aan onze Stad opgedrongen Refolutie van den 17 der Maand Maart 1787 moesten voorRellen, dat wy, uit kragte'en ten gevolge van dezelve binnen de Muuren onzer Stad, op den 23 dier Maand zagen binnen komen het Collegie van de Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raden van West Vriesland en het Noorder-Qjtaitier , verzeld van een J3attaillon infantery en twee Compagnien Cavallery , en voorzien van twee Stukken Canon ,. en daartoe gehoorende train, meer in den uiterlyken fcfiyn, als waare het dat onze Stad eu als toen geheele Rille Burgery voor de Troupes van een overwinnend Vyand hadde moeten bukken , dan onder die houding, welke men anderzins van een Collegie zoude mogen verwagten, het welk gewoon haare Sesfie binnen dezelve Stad te houden, althans niet nodig had. eene zo Statelyke, en niet min fchnkverwekkende intrede in derzelver Muuren te doen , en Reeds den Burger, door de Krygszuchtige vertoning van twee Stukken Canon voor hunne Vergadering, welke, zo wy geinformeert worden, geftadig geladen blyven , in eene geduurige conrternatie te houden.

En deeze onze aandoening is dan ook niet weinig vermeerderd , wanneer wy reeds dadelyk na de intreede van welgemelde Heeren Gecommitteerde Raaden , door dezelve de concert met den Magiftraat dezer Stad, hebben zien gebeuren, zaken, welke maar al te zeer hebben bevestigd de zo gegronde Vrees welke wy by onze mondelinge Propofitie ter Vergadering van Uw Bdele Groot Mog. op den 23 Maart 1787 gedaan, reeds toen hebben gemanifesteert, dat namentlyk onze goede Burgery door den Militairen Arm ftond te worden verdrukt, en hunne Wettige en wel veikreegen Voorrechten , als het waare,

met

Sluiten