Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«84 april. ZAAKEN VAN 1787,

Vrye Gemeenebest in het algemeen, en onze goede Burgery in het byzonder, eigen is, ais weederftreevig aan aüe gefchikte regtspleging, en als cenen vrugtbaaren bron, om, onder de veelhoofdige benaming van Politicque Voorziening zo gevaarlyk voor de Juftitie, de Regten en Privilegiën der Burgers en Ingezetenen van den Lande te verkragten, en een blcedig toneel van vorige beroertens, aan wetke ons de eerfte beginzelen deezer Republjcq nog met fchrik doen herdenken, daar in te doen herleeven.

Immers, vermeenen wv, dat, bv aldien al eens aan welgemelde Heeren Gecommitteerde Kaden, gecombineert met den Magiltraat Onzer Stad , zoude kunnen worden toege-kent de faculteit, om een Politicq Onder. Zoek te mogen doen naar de oorzaak en auïheurs van de ongeregeidheeden, welke binnen onze Stad hebben plaats gehad, hoedanige bevoegdheid wy egter ten (terkften aan hun betwisten en tegenfpreeken, daar Uw Edele Groot Mog. by meergem, Hunne Reiolutie van den 17 Maart laastleden, welgemelde Gecommitteerde Raden , buiten eene particuliere aufdorifatie 0p dezelve tot het doen van eene fpoedige en nodige voorziening tot fecun'Ht van bet Arfenaal, het Magazyn, de Archiven, Comptoiren en het geen verder den Lande toebehoord, alleenlyk hebben geauftorifeert, om de Concept met den Magiftraat onzer Stad zodanige verdere efficacieufe middelen tot herftel en confervatie van de rust* tv hes werk te ftellen, als de gefteldheid en Conl jtitutie on%er Stad zouden aan de hand geven en daar mitsdien dezelve Authorifatie, welk! in weerwil en tegens de uirdrufcfcelykfte proteftauen van de Regeering onzer Stad zynde verleend, nimmer eenige extenftve en willekeurige interpretatie van oe zodanigen , welke daar meede op eene extraordinaire wyze zyn

be¬

ft

Sluiten