Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a&8 april. ZAAKEN VAN 1787.

der oogmerk diend, dan om hen , niet a?s getuigen , maar als befchuldigde Perfoönen tegens henzelven te ondervraagen, hen door middel van een directe detentie, waaroaurend bet voorwendfel,' dat zy quafl in de Civile Gyzelkamer worden bewaard , niets in het weezen der zaak veranderd, te intimideeren, en langs dien weg, zo zy al aan de eene of andere ongeregeldheden fchuldig zouden mogen zyn, van hun te bekomen zodanige Confesfie, waar op vervolgens tegens hen het nodig decreet van Apprebenfie zal kunnen worden verzogt, en even faciel verleend, ten dien effe&e, dat de aantasting htmner,perfoonen , welke daar van zoude moeten zyn het gevolg,reeds gefchied zynde, dat decreet niet anders zyn zal dan eene Continuatie van die politicque bewaan'ng, in welke dezelve per. lbonen als nu reeds zyn gefteld,

Maar wanneer nu di<- is hst eenige , het waare ontmaskerde oogmerk van deeze zogenaamde Politicque Cuftodie , zo als het zelve in de daad is, en ook zo even is getoond, niet anders te kunnen zyn, dan immers verbeelden wy ons, dat ü Edele Groot Mog. zelveri zullen moeten erkennen , dat eene diergeiyke handebvyze de Regten der Purgeren en Ingezetenen deezer Landen, en byzonder van onze Stad, volkomen ondermynt, en dat dezelve een direö attentaat - importeerd op den ordinairen en gefcnikten loop der Juftitie, zo als dezeivé binnen deeze Lande behoord te wordei. geëxerceert , en aan welkers mainöien en protectie een ieder Regent met folemneelen |-ede gebonden is; zonder daar in eenige Politicque Vermengingen of Verbasteringen te mogen gedogen, en dat ook. deeze demarche van Gecomninfeerde Raaden , zoo wel als van den Magift aat onzer Stad, is eene willekeurige en indirecte uitbreiding van de maet, aan hun door Uw

Ede-

Sluiten