Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t9l april»' ZAAKEN VAN 1787.

mogten hebben fchuldig gemaakt, en van wiens integriteit en Ongeinteresfeertheid in de zaak zelve , onze Burgers en Ingezeetenen zullen kunnen verwagten een eguaal onderzoek zonder, aanzien van perfoonen en zonder eenige voorafgaande veronderftelling van hoogltraffelyke misdaaden in den een, en de blankfte onfchuld in den anderen , en van welkers gematigheid en aanklevenheid aan eene onpartydige Juftitie zy althans geene Politicque Custodien zouden te vreezen hebben.

Wy eindigen dierhalven deeze onze eerbiedige, doch teffens aller ferieufte remonftrantie aan Uw Edele Groot Mog. in die gegronde hoop en verwagting, dat Hoogstdezelven, eindelyk , door de ftem der waarheid overreed , gehoor zullen gelieven te geven aan de billyke en herhaalde doleantien , welke wy reeds tegens de meergemelde Refolutie van den 17 Maart laastleden, met zo veel nadruk, hoewel rot dus verre vrugteloos voor Üw Ed. Gr. Mog. hebben uitgeftort, en dat Hoogstdézelve alzo zullen gelieven optehefFen en dadelyk buiten effect te ftellen eene Refolutie , welke onze goede Burgers en Ingezetenen met fchrik heeft vervuld , en onze Stad in haare gevolgen met eene totale ruïne bedreigd, daar ook niemand der Opgezetenen zig binnen dezelve veilig zal agten, en alle Markten en van buiten inkomende Vertieringeu geheel zullen ftil ftaan; eene Refolutie, welke op de despotiekfte wyze word uitgevoerd, en verre buiten de letter van dezelve , en alzo tegen de intentie van Uw Edele Groot Mog. zelven word uitgebreid, en op de willekeurigfte wyze tot onderdrukking van onze Burgery geufuspeert, en waar van de gevolgen , zo die onverhooptelyk moet blyven beftaan , niet dan allerrampfpoedigst voor het welvaaïen van onze Stad zyn kunnen j da"n waar

Sluiten