Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

300 april. ZAAKEN VAN 1787.

bruikep daar omtrent tot een rigtfnoer zouden moeten dienen: Dog dat in dit een en ander niet was gevonden dat gewigt het welke Zyn Hoogheid daar aan ichyat te attribuëeren: want dat, voor zo veel betreft de langduurigheid van de voorfz, posfesfie, zy Heeren Gecommitteerden geoordeeld hadden, dat behalven dat de voorfz. Staats maxime , medebrengende, dat wettige Privilegiën niet zonder expresie fanétie van den Souverain gealtereerd kunnen worden, als een ftelregel zynde, waarmeede de vryheid daan of vallen moet, aan geenerlei eludeerende cxceptien of bepalingen behoort te worden gefubjècleerd, dewyl anderzints een deur geopend aoude worden om vroeg of laat alle Privilegiën den bodem in te flaan ; zy Heeren Gecommitteerden .boven dien ook niet hadden kunnen begrypen, hoe de langduurigheid iets zoude kunnen toebrengen, tot wettiging van een posfesfie, waarin , by aldien flechts de voorfz Reglementen, Commisfieu, in» ftrudien en andere Grondwetten van den Lande in aanfchouw worden genomen, geen tydftip kan worden aangeweezen, waarin dezelve posfesfie deugdelyk en manutenibel zoude hebben kunnen worden, gelyk het almeede onbegrypelyk was voorgekomen , waarom toch, als 't op 't verlies van Privilegiën aankomt , zelfs meer reguard zoude moeten worden genomen op de langdurigheid van eene Posfesfie, dan wanneer 'er questie is over het verlies van Regale en andere Regten , die door de Hollandfche Graven in dtr tyd, of door Hun Edele Groot Mog. op dat refpecl: by Refolutie van den 8 December 16G2 tot voorkoming van abuizen, en daar uit volgende inconvenienten voor Hun Edele Groot Mog. en de goede Ingezetenen en Vafallen eenige goederen van JHoOfistdezelve ter leen houdende , na voorgaande rype deliberatie hebben verftaan en verklaard , dat geene veranderingen, alteratien of innovatien in eenige ttivtfUtUren van Leenen, van Hun Edele Groot Mog. gehouaen wordende, door Hoogstderzelver Stadhouder van dezelve Leenen en de Leenmannen buiten , boven 9/ tegen den teneur van ie eerfte uitgifte gedaan of

ge-

Sluiten