Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april. STAAT EN OORLOG. 3787. 301

gemaakt hadden kunnen of zouden mogen worden, zonder Hun Edele Groot Mog. expresfe Concesfie of van de Princen van den Lande in der tyd geweest zynde, en dat voor zoo veel eenige toen of namaals bevonden zouden mogen worden anders gedaan te zyn, of eenige Leenen abufivelyk verleid en verleend te weezen aan perzoonen die daar toe volgens de natuur en Conditiën van de uitgifte van dezelve leenen niet waaren gcregtigd, dezelve zouden worden gehouden voor kragteloot en van onwaarde, ende zulks in regten of daar buiten geen effect zoude kunnen of mogen forteeren NB. zonder dat eenige laps van tyd of Prafcriplie daar jegens Zoude kunnen obfteeren, of geallegucerd mogen worden.

Terwyl het ook niet aan exempelen ontbreekt, dat in de gevallen , als Heeren van Heerlykheeden , welke door de Hollandfche Graven in der tyd aan de eerfte verkrygers met eenige regale Regten, als by voorbeeld met dat van Hoge Jurisdictie, waren uitgegeeven, zonder dat dezelve eerfte verkrygers of hunne fuccesfeuren de Posfesfie van die Regten dadelyk hadden aanvaard , eindelyk te raden zyn geworden , om zodanige Regten te reclameeren , beide de Hoven van Juftitie deezer Provintie geen zwarigheid hebben gemaakt, om dezelve gereclameerde Regten aan dezelve Heeren als nog te adjudiceeren, niet tegenftaande de Graaflykheids Officie, ren, in die gevallen zedert de gedane uitgiften, en veel langer dan eene Eeuw, van wegen de Graaflykheid die Regten hadden blyven exerceeren.

Dat wyders zy Heeren Gecommitteerden van oordeel waren geweest, dat de toegevendheid , door den Magiftraat der Stad Heusden gebruikc in het overzenden van Nominatien, en door de Burgery, met zulks ftilzwygende aantezien, als eenig. lyk toegefchreeven kunnende worden aan perfoneele deference voor de geenen, aan wie de Nominatien ter Electie zyn overgezonden , geen grond ter wereld kan opleveren , om daar uit vast te maken eene abfolute abdicatie van Stads Privilegiën voor alle volgende tyden: te minder nóg, overmits 'ot zodanige abdicatie niets minder dan eene formeele

ces-

Sluiten