Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april. STAAT EN OORLOG. 1787. 309

gewicht en uitgeftrekter gevolgen , dewyl door dezelve ,, met allen aandrang was ge,, infleerd dat dezelve aantekeningen uit de

Notulen van ü Edele Groot Mog. zou- « ■„ „ den worden geligt, op dat 'er, zoo het „ fchynt, zelfs geen tracé zoude overbly„ ven van iets waar uit zoude kunnen wor,, den geëlicieerd, als of door eenige Stad ., van Holland het recht van eigen Electie

» was gefustineerd of gereclameerd." — .

*l Geen immers in 't geheel niet te pas kwam, indiefi de bedoeling dier aantekeningen enkel gèweest ware, TJ Edele Groot Mogende te engageeren of disponeeren , om Jaarlyks op den 29 April, al was het dat die dag op een Zondag invie!, te vergaderen , tot het doen der Rotterdamfche Electie.

Wy meenen integendeel uit die emftige inftantien tot het ligten der meergem. aantekeningen uit de notulen van ü Ed. Gr. Mog. te mogen befluiten. 1. Dat alle de Leden die aantekeningen hebben verftaan in dien zin als in de Propofitie en Memorie van de Heer Geven is voorgedragen, — en dat zoo de bewoordingen derzelve te generaal waren om 'er die bepaalde meening aan te hegten, de Gedeputeerden onzer Stad , die zekerlyk wel wisten wat de Vroedfchap bedoelde, daar van geen geheim gemaakt zullen hebben , waartoe zy ook geen last hadden.

s. Dat de Leden ook zeer wel begre. pen hebben , dat die Aantekeningen een ftrydperk zouden openen over een questie, welke geenzins door een anterieur opzetlyk Staatsbefluit was getermineerd, en welke men om hare delicatesfe en algemeen belang fchroomX 5 . de

Sluiten