Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april. STAAT EN OORLOG. 1787. 331

ging van den Rade van Holland, (behaiven alleen in 't Odfroy ten name van Koning Philips A°. 1580, waar in de Electie der Burgemeesteren aan ons, (den Graaf) of deszelfs Stadhouder, of in zyn abfentie, die van den Rade Provinciaal van Holland disjunÜive toegekend) dog van Schepenen geene melding gemaakj word.

Volgens Handvest van Graaf Willem van Henegouwen d'h9, 1328 , zouden de Zeven Gezworens van Rotterdam gekozen worden door onzen Schout van Rotterdam hy Rade van ons Bailliuw van Schieland. Ao. 1380 zegt dezelfde Graaf: „deze Poorte zal hebben zeven Schepenen , die zullen wy of ons Bailliuw Jaarlyks verkie„ zen ende vernieuwen op'den eerfte Meye„ dag, ende wy of omen Bailliuw fullen kie„ zen twe Raatsmannen." (Zynde, gelyk be. kend is,de in later tyd genoemde Burgemees. teren.)

Ao. 1352 belooft Hertog Aalbert: „ dat 3, wy, nogh ons Bailliuw niemant Schepen „ noch Raad maken zullen in onze Stede van „ Rotterdamme, bi en hadde vyf Jaar Poor. „ ter geweest, &c."

Ao. 1439 gunt en confenteert Hertog Philips van Bourgondiem ,, dat van nu voortaan, „ wy onze Nakomelingen ofte onze Raade, of „ die wy ofte zy Committeeren zullen, de zaake „ van onzen Lande van Holland ende Zee„ land te bewaren , alle Jaren op Meydag ,, maken en vernieuwen zullen in onze Stede „ van Rotterdam twee Burgemeesteren ende ,, zeven Schepenen."

En in 't volgende Jaar 1440 wordt aan die Burgemeesteren en Schepenen door denzelfden Vorst opgelegd een Eed van zuivering, waarvan het Hot is : ,, dat zy alleen daartoe

gebeden zyn by ons of by onzen Raade."

By het Privilegie van Maximiliuan en Maria

Ao.

Sluiten