Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3«jo april. ZAAKEN VAN 1787.

roepen van den regul der inviolabiliteit en

iCTevocabiliten dier Privilegiën en geoor.

■ looid ftdt dat een Regeering daar by van gemeen goedvinden en om particuliere redenen afwykc, omtrent poincten van minder belang! . Wat zal 'er van de Vryheid en veiligneid van onze ongelukkige Republycq, en van el. ke Stad en corporatie in dezelve, worden indsen 'sLands eerfte Ambtenaar zulke «evoelens voed, en openlyk belydt? Daar im> mers de droevige ondervinding ons leert, quod ej'us ad exemplum Mus componitur orbis, war zal die Vryheid aan de Regenteneens toegelaten wordende, paal of perk vinden? Wie zal decideeren, of de poindlen van welke men wil afwyken, van vee! of minder belang zyn ? Wat zal het meerdere zyn waar tegen men dat relatieve mindere zal vergelyk.-r« ? Waar in zullen beftaan die particuliere reedenen, om welke die afvvykingen zul. len vryftaanï Van wien zal de beoordeelrng van dat alles afhangen? — het gemeengoedvinden V zal men daar door eene eenpaarigbeid of alleen eene meerderheid der Regeenngs-Perfoonen verftaan?— zal dat gemeene goedvinden uit derzelver eigen fentimenten , of ook uit den, invloed van Machtiger mogen proflueeren? — en zal het zelve ook al verbindende zyn voor de nakomelingfchap, en opgevolgd moeten worden ook dan als de redenen waarom men tot die afwykinff gekomen is, niet meerder bekend zyn?

Ja — zeggen Onze Mede-Raaden hier op by hunn' Bericht bladz. 24, „ Prins Willem „ den III. heeft kort na Zyne aanftelling tot „ üta.ihouder geluftineerd dat een Nominatie ,, van V? II tot Burgemeesteren en van XIV „ tot Schepenen, gepraderiteert moest wor„ den — De Regeering, na dat zy de ree„ deoen van haar tegeugeftelde fuftenue (om maar IV tor. Burgemeesteren en VIII of

» VI

Sluiten