Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

342 APRIL. ZAAKEN VAN 178?.

Wélk de Heeren, die op de Nominatie boven I aan Ronden, op den 1 Mey tot Burgemeesteren j en Schepenen beëedigd hadden moeten worden . en gedoogd dat ai dien tyd de Stad gerèaei td en de Jufti ie geadminiltreerd wierd, door Coïi -Men welker helfie geene wettige ■ Burgemeesteren of Schepenen meer waren.

Zyn 'er nu tegen zuik eene Refolutie nog redenen nodig? of is dezelve m'er inviolabel en irrevocabel dan een Octroy van ü Edele Groot Moe ? — is het niet genoeg dat wy onze requifitie fundeeren op zusk een Char- 1 ter, 't welk zoo door onze Mede Raden ais door Z>n Hoogheid erkend wordt, niet geheel en ül vervallen te zyn, maar alleen in zoo verre als het Recht van Ele&ie aangaat, zoo dat alle fihikkingen omtrent hetbejlaan der Megeringsform j binnen deze Stad, en de bepalingen daar by omtrent de rauicale qualiteit der Regenten ge-i maakt, niet zyn te niet gedaan— ^Bericht! van de Meerderheid der Vroedfchap bladz. | 25, en van Zyn Hoogheid bladz. 10 onder *{ aan} welke woorden klaarlyk mede brengen | een adveu, dat de door ons gerequireerde 5. form der Nominatie, als op dat Oftroy van:; 1650 gefundeerd zynde, nog gevolgd behoort | te worden ■— want by leéhire van 't zelve I OÖroy zullen U Edele Groot Mog. bevinden,! dat het volftrekt geene andere zaaken conti-:; neert dan deze drie.

1. Dat de Electie van BurgemeesterenL en Schepenen zoude gefchieden uit de. Genomineerden by Lotinge, door mid« del van een gelyk getal witte en zwarte boonen.

a. De fihikkingen, dat Schepenen zo, wel als Burgemeesteren twee Jaarett zouden dienen, en dat de Nominstien niet grooter zouden zyn dan een dub. beldtal ven zo veelen, als tot fupple-

menc

Sluiten