Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

344 april. ZAAKEN VAN J?8?.

«n de Nominatie te ftellen? want daar

door word aan Zyn Hoogheid immer.s de Vryheid gegeeven, (ten minsten de Vroedfcnap oerooft zich van 't vermogen om zulks te kunnen belette^ dat alle d?e 1He™rï ie. pasfeerd en een gantsch nieuw Collegie geeligeerd worde ? ° fa

Is he: voorkomen, dat iets diergelyks kan gebeuren, geene wezenlyke nuttigheid, gene genoegzame reden voor het admitteren van onze lus.emi , al was dezelve waariyk een nieuwigheiden hoe kunnen onze Mede-Racen züflcs afkeuren, daar het ten opzichte van Borgemeeaferen ten tyde van de -tadhoude^s Fredrii Hendrik en Willem den II, zedtrt 163b tot 105c, in dieivoege is geprarftifeerd; zo als on*e Voorzaten in den Jaare 1674, aan Prins Willem de III. fchoon vrueteloos, nebben geremonftreerd.

Dan — wy vleien ons, genoeg gezegd te heob,n, om U Edele Groot Mog! van het belang van ons gefustineerde, ook ten deze opzichte, te convinceren, daar Zyn Hooe! heid zelve ae zwakheid van het tegenecftelde gevoelen fcnynt te heiben gepenetreerd, en daarom b.adz. u van deszelfs Bericht te ken. vea./e.eft» " dat «"gevalle U Edele Groot „ Mog mogten begrypen, dat het een zaak „ is van zo veel aanbelang dat Hooastdezel„ ven daar in hare Souveraine Auéthorheit „ zullen behoren te interponeren, om 'te *' ëfp*Jft begr'P der Meerderheid va,ï de „ Vroedfchappen, het tegenwoordig te doen „Ophouden, Zyn Hoogheid dan ook wd mag lyden dat voortaan de Nomioatien der „ Vn. penen '1 zonder van Burgemeesteren te „ ipreken j hem ter fileéiie gezonden wor„ dende, niet meer tot her getal van XIV „ -naar alleen van VI of Vil! Perfonen refpecp tive gebragt worden." ^ •!

Het eenige, dat ons nu nog refteert te

Sluiten