Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april. STAAT EN OORLOG. 1787. 349

ende Privilegie dato den 8 December Ao. 1483. hooger Memorie Hartog Philips van Bourgongien als Grave van Holland de voorfz Stad van Rotterdam op haar verzoek hadde gegunt , dat de Vroedfchappen derzelver Stad , alle jaaren twee dagen voor Meydach uit henluyden zouden mogen, kiefen by' Lotinge van de Witte ende Zwarte Boonen , vyf perfoonen dewelke wederomme kiefen zouden achtien gequalificeerde perfoonen aan den gemelden Hartoge, of by abfentie van den zeiven aan zyne Stedehouder ende Raaden van Holland in gefchrifte over te zenden ende prefenteerei, omme daar uit geëligeert ende gekozen te werden twee tot Burgemeesteren, ende feven tot Schepenen, welke vooifz. Brieven ook by Keyfer Karei Hoogloflyker Memorie als Grave van Holland , op den 15 November 1524 waren geconfirmeert, welk getal van Burgemeesteren by Philips de Tweede Koning van Hlspanien, als Grave van Holland by Oc troy van dato den 13 February Ao. 1580 tot drie, ende laastelyk by ons volgens het Cctroy van dato den 16 O&ober 1637 tot vier Burgermeesteren was geaugroenteert, daar van alle Jaren twee Burgermeesteren waren afgaande , ende op nieuws twee andere Burgemeesteren uit het Corpus van de Vroedfchap der voorfz. Stad op voorgaande Nominatie van een dubbelt getal by de voorfz. vyf perfoonen gedaan, wierden geëligeert ende verkofen , ende gemerkt door het droevig affterven van Zyne Hoogheid den Heere Prince Willem van Orangien, onfterflèlyker Memorie die in Zyn leven onzen Stadhouder was (aan den welken ook wy als gefuccedeert zynde in de plaatze van de hooggedachte Heeren eDde Graven van Holland, de yoorfz. Electie en Verkiezinge hadden gelieven te Confereren) het doen van de voorfz. Electie ende Verkiezinge van Burgemeesteren ende Schepenen, wederomme aan

ons

" : :' , )

Sluiten