Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 1787. 251

van de Swarte Boonen zoude komen te vallen, Schepenen zouden zyn, met dien verftande nochtans , dat een Vroedfchap Schepen komende te worden, 't zy een of twee Jaaren als Schepen gedient hebbende, de volgende Jaaren daar aan zoude zyn nominabel ende eiigibel tot 't Burgemeester-ampt , by maniere van lotinge als vooren; ende dat niemand tot het Burgemeester of Schepen: ampt zoude werden genomineert, als die geene die Profesfte zoude doen van de Puhlicque Gereformeerde Religie , ofte ten minften de zelve en de Oejfeninge van dien zoude wezen toegedaan.

Verzoekende zy verthoonders van 't gene voorfz. was, Brieven van Octroy en Privilegie, in optima firma. Zoo is *t, dat wy de zake en 't verzoek voorfchreve overgemerkt hebbende . ende de verthoonders daar inne willende gelieven , uit onze Rechte wetenfchap, Souveraine? macht ende authorkeit, dezelve verthoonders gecétroyeert, gepreviligeert ,. vergunt ende toegeftaan hebben , Octroyeeren, Priviligeeren, vergunnen ende ftaan haar toe mits dezen, dat de Nominatie van Burgemeesteren ende Schepenen,' in voegen vooren verhaalt, by de voorfchreve vyf perfoonen gedaan zynde uit de vier perfoonen tot Burgermeesteren genomineert , twee toe Burgemeesteren wederomme met Lootinge van twee Witte ende twee Zwarte Boonen zullen werden gecregert ende gemaakt, zulks dat die gene dewelke elk een Zwarte Boon zullen komen te trekken , Bargermeesteren zullen wezen, ende twee Jaaren in haar bedieninge zullen comiuueeren, te weten voor het eerfte Jaar mee de aanblyvende Burgemeesteren , ende voor het tweede Jaar niet de Burgemeesteren , die als dan zullen aankomen , ende wyders, dat de Schepenen dewelke maar een Jaar zullen hebben gedient , voor noch een Jaar zullen continueeren, ende dat

dien-

Sluiten