Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S5ó april. ZAAKEN VAN 1787,

Vergaderinge den 15 Decemb. 1614 abfent Willem Huygemz , Cornelis Onbefchaemds en G. Schaelkens.

In de voorfchreve Vergaderinge &c.

Waar naar in de voorfchreve Vergadering ge van Vroedfchappen , voorgelezen zynde het Projeö van de Refolutie in de laaste voorgaande Vergaderinge genomen, op de Poincten van bedenkinge by den Gecommitteerde tot de Refumptie van dezer Stede Privilegiën, geproponeert, luidende als volgt:

üe Vroedfehappen van Rotterdam uit het Rapport van de Heeren Burgemeesteren, en de Gecommitteerde volgens de voorgaande last van dezelve Vroedfchappen gebefoigneert hebbende, op de Refumptie van de Privilegiën, raakende het Ruk van de fiieéiie, onderrigt zynde, dat van ouds, de Stad Rotterdam is geregtigt ende gepriviligeert geweest om de Vaceerende plaatfe in het Collegie van de Vroedfchappen door abfolute Verkiezinge van 't zelve Collegie te vervullen, dat ook van ouds de Burgemeesteren dezer Stad, na voorgaande Nominatie, zyn gekooren geweest by den Bailliuw derzelver Stede, confidereerende dat de Stad, by koope van de Ed. Mog* Heeren Staaten van Holland en West - Vriesland, het Bailjuwfchap heeft verkregen , ende dat vele Notabele Steden van Holland ende WestVriesland , als nog ufeeren het Regt van Abfolute Electie van hare Burgemeesteren en de Vroedfchappen; ook daar op lettende, dat in den Raade Provinciaal veele Perzoonen zyn, en<? de apparentelyk nog zouden moge komen, die geen of weinig kennisfe hebben van de Qual%~ tettert van de Burgers en de Regeerders dezer Stede.

Hebben naar rype deliberatie goedgevonden , dat by goede gelegenheid, van wegen

de*

Sluiten