Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

APRifc. STAAT EN OORLOG. 1787. 35?

dezer Stad getragt zal werden , om weder, om te bekomen het effect van de voorfz* Oude Privilegiën, Geregtigheden ende Ufantien.

Hebben voorts dezelve Vroedfchappen aangenomen haar ernftelyk te bedenken op dè bekwaamde voet, die men zoude mogen gebrulden, om te doen de voorfz. Electie, ten einde dat alle ohbehoorlyke Practyken de Vryheid , eu de goede Regeringe van de Stad 'nadelig geweest zynde . door bevorde» ringe van de bequaamfte Perzonen tot Publicque dienste, Stads Geregtigheid bewaart, het welvaren van dien bezorgt, de gemene zake bevordert , en de waare Christelykè Gereformeerde Religie, meer en meer gefta. biieert mag werden.

Is eendragtelyk verftaan, ende gerefolveert dat men de voorfchreve Refolutie zal houden voor geconcludeert ende gearresteerc met gemeene Advyze.

Waar naar in Communicatie geleit de rhid. delen die men zoude mogen gebruiken in het döen vsn de voorrz. Electie , alzoo de Advyfen van de Heeren zeer verfcheide liepen , eenige oordelende, dat men dezelve Electie behoord te doen, by Meerderheid van Stemmen, die men zoude inbrengen by befloote Billietten, te weten de Burgermeesteren by dubbelt getal, en de Vroedfchappen by enkeld ofte ook by dubbelt getal, omme uit het zelVe vporgeftelde dubbelt getal, een enkelt gelootet te werden tot Rürgermeesteren ende Vroedfchappen refpective, 't zy by Trekkinge van de Booneh ofte eenige andere Lotinge , andere beter agtende dat men in de Electie van de Burgermeesterën zoude jjiolgeh de oude maniere van het trekken van /"de Bonen onder het gehele Collegie van de Vroedfchappen , ende dat die vyf zwarte boonen te beurte vielen, zouden Nomineeren Z 3 Vief

Sluiten