Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10 april. ZAAKEN VAN 1787.

ren in de Kamer van de Heeren Vroedfchappen , die eenigen tyd aldaar mee den anderen gebefoigneert hebbende , de opgemelte Leden Vroedfchappen weder in de Kamer van de Heeren Vroedfchappen hebben beicheiden ende beken: gemaakt, dat zy tot Burgermeesteren hebben genomineert de Heeren Johan van Berckel, Leonard van Naersfen een Jaar gedient hebbende als Burgermeesteren» Adriaan Hartman, üud.Burgermeester. Dirk üanen , Johan de Mey, Balthazar Bosch, Mr. Bartholomeus van Velde, Oud-Schepenen, en Johan Masfis, ende tot Schepenen Dsminicus Roosmale, Mr. Leonard van Naersfen een Jaar gedient hebbende, Mr. franco du Bots, Oud-Schepen , Cornelis Blonck, Jacob van Gar.gel, Abraham Cleve/lein, Ifaac Elfevicr, Samuè'l Lois, Bartholomeus Vawey, Mr. Johan van der Linden, Hencrik Gevers, Jacob Dane, Jan de Mey ende Adriaan van Hersfele, omme aan zyn Hoogheid den Heere Prince van Orange overgezonden te werden,, omme uit de voorfz. Nominatien refpeótivelyk vier tot Burgermf.es;teren ende zeven tot Schepenen geëligeert te werden, omme een Jaar als Burgermeesteren ende Schepenen te dienen. Ende zyn gecommitteert de Heeren Tsbrands ende Mr. Samuet Beyer als Penfionaris, omme de voorfz. Nominatie aan zyn Hoogheid over te brengen , ende is Mr. Leonard Verboom uit de Nominatie gelaten, als andere te na in maagfehap beftaatide.

Ende gevolgentïyk zyn by zyn Hoogheid tot Burgermeesteren geëligeert Johan van Berckel, Leonard van Naerfèn ,Adriaam Hartman ende Dirk Dane, ende tot Schepenen Mr. Franco du Bois, D. Roosmale, Mr. L. van Naersfen, Ijaac El/evier, Mr. Johan van der Linden, Jacob Danen ende Adriaan van Hersfele, ende hebben alle de voorfz. Heeren

re-

Sluiten