Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april. STAAT EN OORLOG. 1787- 15

ook van de zodanige, welke voortgefproten zyn uit Petitiën , in dewelke fommige Provintien hebben geconfenteett . en dac nog meer is . van dezulke welke by Hun Hoog Mogende zyn geconcludeert, brengt Onze finantietle omftatidigheden in grote verlegentheid.

Over deze achterlykheid hebben Wy wel aan de refpeétive Provintien eerbiedige reprefentatien, en zelfs nog laatftelyk gedaan, maar tot heden zonder eenig fucces.

Inmiddels kunnen Wy niet verbergen dat Wy zeer veel moeite vinden, om te betalen de Leverantien , die door de Ingezetenen ter goeder trouw a*n Ons gedaan zyn , en de Kostpenningen dewelke aan de Officieren , die Schepen gecommandeerd hebben , of nog Commanderen, verfchuldigd zyn.

Maar daarenboven zyn Wy dikwils in zeer grote verlegentheid, o'n aan het Zeevolk te betalen de verdiende Maandgelden , en aan het Volk van de Werf derzelver verdiend Loon.

Tot nu toe hebben Wy aan dat alles eenigfints kunnen voldoen uit de Quotes, die U Edele Groot Mog. hebben gedragen in de gedane Petitie, in welke ü fidele Groot Mog. hebben geconfenteert; maar die Quotes verre van voldoende zynde om te vergoeden alle de gedane kosten, hebben Wy ons verplicht gevonden aan Hun Hoog Mog., met de Misfive die Wy de vryheid nemen hier by te voegen, eerbiedig voor te dragen, dat Wy op dien voet buiten ftaat zyn voort te werken, en verzocht dat 'er ee-nige fchikkingen m^gten woiden betaamd om Gns in dit Ons agterzyti te helpen ens daar uit te redden.

Wy betuigen , Edele Groot Mog. Heeren ! Onze erkentenis voor de gunftige en prompte fchikkingen , die door en van we» gens U Eüeie Groot Mog. genomen zyn,

om

Sluiten