Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

So april. ZAAKEN VAN

1787.

Groot Agtb. alle biervoor genoemde Uitmaners, Admodiateurs en Collecteurs, op het nadrukkelykfte hebben gewaarfchouwd, dat deze Refolutie in den ltriktffcen zin en zonder eenige conniventie zal worden geëxecuteerd, waartoe ook tegen de onwilligen en nalatigen, hetzy met provifionele fuspenfie van hunne Bedieningen , ofte anders, naar bevind van zaken, zal worden geprocedeert; terwyl aan den anderen kant, alle de geenen, welke zig volgens den Inhoud dezes zullen gedragen, ten allen tyde zullen worden geïndemneerd, en fchadeloos gefteld, wegens zoodanige zwarigheden, welke hen dieswegens zouden kunnen overkomen. En zal Extract dezes aan meergenoemde Uitmaners, Admodiateurs en Collecteurs, tot derzelver byzondere informatie» worden ter hand gefteld.

Aldus by de Vroedfchap der Stad Utrecht gearresteerd op den 17 April 1787.

In kennisfe van my,

j. w. de roever.

LXXX. Request van den Krygsraad aan de Edele Achtbare Magiftraat en Vroedfchap der Stad Franeker. In dato 18 April 1787.

Geven zeer reverentelyk te kennen, alle Leden van het Malefeits-Gericht der Stad Franeker, aat tót haar Suppliants kennisfe gekomen is, hoe tl Wel Edele Achtb. Gecommitteerden ten Landsdage, het doen van rapport des afgelopen Landdags geweigerd hebbeD, in forma te perfecteeren, door Hun Edele Advifen op ieder poinct ter tafel van Hun Edele Mog. uitgebragt, niet te openbaren, tegens een wettige en volkomen Refolutie van U Wel Edele Achtbare, uitdrukkelyk meldende, dat Heeren Gecommitteerden ten Lacdsdage verplicht

zul-

Sluiten