Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A#ril. STAAT EN OORLOG. 1787. 33

En dat de Heeren Volmachten wegens deze Stad , by het doen van Rapport, van de Landsdagen, volgens Refolutie van den 5 December inhz -mede zullen inhibeeren , de gedaane Refolutie * Advifen van het gebefoigneerde, ten ware eenig! poin&en op den Landsdag voorkwamen , welke fecretesfe vereischten. En zal Extraél dezes aan dé Supplianten werden behandigt.

Aldus gedaan en gerefolveert op den Raadhuizë binnen Franeker den 18 April 1787.

(Was getekend)

a. Eins ma , en

S. jongstra. .

Ter Ordonnantie van dézelven j

CORNELUS SCIIELTEMA.

LXXXf. Rapport op de Misfive der Admira* liteit te Amfterdam van 3 Maan 1787 met Hun A.idres a.m litin HoogMog.ovèr Hunne verlegentheid aan geld tot betalingen. In dato ao Maart 1787.

De Raadpensionaris heeft ter Vergadering gerapporteert, dat de Heeren van de Ridderfchap en verdere Hun Edele Groot Mo%. Gecommitteerden tot de zaaken van de Commercie en Navigatie, ingevolge en tot voldoening aan dun Edele Groot Mog Refolutie Commtsforiaal van den iat dezer maand , met eenige van de Hollan üche Raden en Ministers van de Collegten ter Admiraliteit in deze Provincie reödeerende , hadden geëxamweerÉ een Misfive van de Gecommitteerden ter Admiraliteit te Amfterdam van den 30. der laatstledeH XXXV1I1. deel. G HlsUüd.j

Sluiten